جنس چوب : کبوده - رنگ : سیلر کیلر سفید- اندازه : 100 سانتی متر